Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezel? megnevezése és elérhet?ségei

STEMO Marketing Kft.

cégjegyzékszám: 01-09-955856 (Vezetve a F?városi Bíróságnál mint Cégbíróságnál.)
székhely és postacím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 61. III. 3.
weboldal: www.ponsuko.com
e-mail cím:info@www.ponsuko.com
telefonszám: +36 30 659 1841

2. Bevezetés

Jelen tájékoztató a STEMO Marketing Kft. által nyújtott internet útján elérhet?, let?lthet? szolgáltatások, valamint k?zvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések (továbbiakban együttesen: Szolgáltatások) során felmerül? személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, illetve szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a STEMO Marketing Kft. jelen tájékoztató alkalmazását írja el?.

Az Adatkezelési Tájékoztató a STEMO Marketing Kft. által k?vetett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a STEMO Marketing Kft. által kezelt személyes adatok típusk?rét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehet?ségeit r?gzíti.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében t?rtén? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésér?l szóló 2016. április 27-i 2016/679. európai parlamenti és tanácsi rendelet ?(a továbbiakban: adatvédelmi rendelet) és az információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t?rvény értelmez? rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. Az adatkezelés alapelvei

3.1 A STEMO Marketing Kft. elk?telezett a Szolgáltatásait igénybe vev? felhasználók személyes adatainak védelme iránt, ezért a STEMO Marketing Kft. a kezelésében lév? személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó nemzetk?zi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal ?sszhangban, a jelen tájékoztatónak megfelel?en kezeli, a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett. Az adatkezelés során betartjuk az adatvédelmi rendelet által megfogalmazott alapelveket: jóhiszem?ség, a tisztesség és az átláthatóság.

3.2 A STEMO Marketing Kft. csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek, a cél elérésére alkalmasak, ezért weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink keretében jelen tájékoztató 4. pontjában részletezett személyes adatokat kezeljük. Az egyes Szolgáltatások igénybevétele során az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezeléshez minden egyes esetben egyedi hozzájárulást kérünk. (Ennek megfelel?en az általunk kezelt személyes adatok adatkezelésének jogalapja az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, ügyfelek esetében emellett az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerz?dés teljesítése.) Amennyiben az adott adatkezelési hozzájárulást ?n nem adja meg, az szolgáltatás igénybevétele, illetve a szolgáltatás részeként biztosított tartalom elérése megtagadható.

3.3 A STEMO Marketing Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhet?vé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Ennek érdekében a STEMO Marketing Kft. a személyes adatokat az iparági gyakorlatoknak megfelel?en tárolja szerverein és tárhelyein, az illetéktelenek hozzáférésének megakadályozása érdekében t?bbsz?r?s autentikációs eljárásokat alkalmaz.

3.4 Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosítóját illetve hiányának indokát jelen tájékoztatóban illetve weboldalunkon feltüntetjük.
NAIH azonosító: NAIH-107692/2016.

4. Az adatkezelések célja, kezelt adatok k?re, adatkezelés jogalapja és id?tartama

4.1 Hírlevél szolgáltatás

4.1.1 A kezelt adatok k?re és az adatkezelés célja (személyes adat / az adatkezelés célja)

 • Név / Becenév
  A kiküld?tt hírlevelek személyessé tételéhez szükséges.
 • E-mail cím
  Az a cím, amelyre hírlevelünket megküldjük, illetve amelyen keresztül tartjuk a kapcsolatot ?nnel.

4.1.2 Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltatásunkra regisztrált természetes személyek személyes adatainak kezelése az érintett természetes személy ?nkéntes hozzájárulásán alapul.

Az ?nkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelést az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja teszi számunkra lehet?vé.

4.1.3 Az adatkezelés id?tartama

A Szolgáltatásunkra regisztrált természetes személyek személyes adatait a hírlevél feliratkozás megszüntetését k?vet? 30 napig kezeljük. A hozzájárulás az info@www.ponsuko.com e-mail címre küld?tt levelében, illetve a postacímünkre küld?tt levélben bármikor visszavonható, a hírlevélr?l a felhasználó bármikor leiratkozhat. Ebben az esetben adatait legfeljebb 30 napon belül t?r?ljük.

4.2 Weboldalunk b?ngészéséhez kapcsolódó adatkezelés

4.2.1 A kezelt adatok k?re és az adatkezelés célja

Honlapunk megfelel? m?k?déséhez sütiknek – vagy az angol eredeti alapján cookie-knak – nevezett adatfájlokat kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

A sütik kis sz?vegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az ?n m?veleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a bet?méretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos t?bbi egyedi beállítást), így ?nnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat r?gzítenek (demográfiai adatok, érdekl?dési k?r információk, preferenciák).

A cookie-t a felhasználó képes t?r?lni saját számítógépér?l, illetve beállíthatja b?ngész?jét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal m?k?dése nem teljes érték?. A cookie-kat a felhasználó t?r?lheti a számítógépér?l. A cookie-k alkalmazásával a k?vetkez? személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, valamint érdekl?dési k?r információk, szokások, preferenciák (b?ngészési el?zmények alapján). Mivel a cookie-k alkalmazása a felhasználó beállításának függvénye, az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is az ?nkéntes hozzájárulás, amelyre az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja ad lehet?séget.

Az adatkezel? és partnerei interneten keresztül elérhet? lapjait és szolgáltatásait m?k?dtet? technikai megoldások ?sszessége (a továbbiakban: a rendszerek) m?k?dtetése során technikailag r?gzítésre kerülnek bizonyos adatok. Ezek: a felhasználó bejelentkez? számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezel? rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként r?gzít. Ide tartozik a felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és b?ngész? program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan a felhasználó eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és id?tartama. Az automatikusan r?gzítésre kerül? adatokat a rendszer a felhasználó kül?n nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok adatkezelésére az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja biztosít lehet?séget, miszerint az adatkezel? saját jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszer? biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kisz?rése érdekében van mód az adatkezelésre. Az adatokat statisztikai célra is használjuk. Az automatikusan, technikailag r?gzítésre kerül? adatok kapcsán a STEMO Marketing Kft. biztosítja, hogy ezen, automatikusan r?gzített adatok egyéb személyes adatokkal – jogszabályban k?telez?vé tett eseteket kivéve – ne legyenek ?sszekapcsolhatóak. ?Az adatkezelés id?tartama 24 hónap.

4.2.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal ?sszefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. t?rvény 13/A. § (3) bekezdése.

4.2.3 Az adatkezelés id?tartama

A honlap megtekintését?l számított 1 év.

4.3 A weboldalon t?rtén? ?rlapkit?ltéshez kapcsolódó adatkezelés

4.3.1 A kezelt adatok k?re és az adatkezelés célja (személyes adat / az adatkezelés célja)

A weboldalon lehet?ség van a STEMO Marketing Kft-vel t?rtén? kapcsolatfelvételre. A kapcsolatfelvételhez kapcsolódóan kezelt személyes adatok a k?vetkez?k:

 • ?Név

Az ?nnel való kapcsolatfelvétel személyessé tételéhez szükséges.

 • E-mail cím

Az a cím, amelyen keresztül tartjuk a kapcsolatot ?nnel.

 • Telefonszám

Az ?nnel való kapcsolattartáshoz szükséges.

4.3.2 Az adatkezelés jogalapja

A weboldalon keresztül t?rtén? kapcsolatfelvétellel kapcsolatos személyes adatok kezelése során az adatkezelés jogalapja az érintett ?nkéntes hozzájárulása (adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

4.3.3 Az adatkezelés id?tartama

A weboldalon keresztül t?rtén? kapcsolatfelvétel esetén az adatait a szerz?déses kapcsolat létrej?ttéig, de legfeljebb a kapcsolatfelvétel évét k?vet? év végéig.

4.4. Egyéb megkeresések (online és telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok)

Azon természetes személyek által küld?tt e-mailek esetén, akik nem állnak szerz?déses jogviszonyban a STEMO Marketing Kft.-vel, nem iratkoztak fel hírlevélre, a STEMO Marketing Kft. az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását k?vet? 90. napon t?rli; kivéve, ha a jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, e jogos érdekének fennállásáig. A természetes személy által megadott telefonszámra ugyanezen rendelkezést alkalmazzuk.

4.5. Szerz?déses partnereink személyes adatainak kezelése

A szerz?déses partnereink személyes adatai k?zül a szerz?dések létrej?tte, módosítása, teljesítése céljából (adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) kezeljük a nyilvános céginformációk k?z?tt szerepl? adatokat, valamint a kapcsolattartók nevét, e-mail címét, telefonszámát. A kapcsolattartó személyek adatainak kezelését – a partnerrel való kapcsolattartás céljára – jogos érdeken alapulva kezeljük (adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Ezen személyes adatokat a szerz?déses kapcsolat megsz?nését k?vet?en az elévülési id? végéig, amennyiben az adatokat számviteli bizonylatok tartalmazzák, 8 évig kezeljük.

4.6. Szerz?déses partnereink ügyfeleinek személyes adatainak kezelése

Szerz?déseink teljesítése érdekében kezeljük partnereink

 • partnereink ügyfeleinek nevét/becenevét és e-mail címét hírlevelek kiküldéséhez,
 • facebook oldalkedvel?inek nevét, és a Facebook által nyilvántartott személyes adatait,
 • webshop vásárlóinak, más szolgáltatást megrendel?inek személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, cím, jelszó).

Ezen adatkezelések esetében partnereink felel?ssége, hogy a szolgáltatásunk igénybevétele során általa más természetes személyekr?l megadott vagy hozzáférhet?vé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a szerz?déses partner vagy az ? ügyfele által generált tartalom k?zzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszer?en beszerezte. ?A hírlevélre feliratkozók adatait a hírlevélr?l t?rtén? leiratkozásig, a facebook oldal kedvel?inek adatait a kedvelés visszavonásáig, a webáruházi vásárlások adatait a vásárlást k?vet? 1 hónapig kezeljük.

4.7 Felel?sségvállalás

A STEMO Marketing Kft. a megadott személyes adatokat nem ellen?rzi. A megadott személyes adatok megfelel?ségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Ez azt jelenti, hogy a felhasználó a szerz?désk?tés, a regisztráció, a hírlevélre t?rtén? feliratkozás során megadott személyes adatainak megadásakor egyben felel?sséget vállal azért, hogy a megadott adatok és a hozzájárulások t?le származnak és a valóságnak megfelelnek, a megadott adatok felhasználásával kizárólag ? vesz igénybe szolgáltatást. E felel?sségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal t?rtént belépésekkel, megrendelésekkel, hírlevél feliratkozásokkal ?sszefügg? mindennem? felel?sség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Amennyiben a személy a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felel?sség ?t terheli és a STEMO Marketing Kft. jogosult a jogsért? személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére. A STEMO Marketing Kft. ilyen esetben minden t?le telhet? segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsért? személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek k?re, adatbiztonsági intézkedések

5.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az ?n által megadott személyes adatokhoz a STEMO Marketing Kft. azon alkalmazottjai férhetnek hozzá, akik feladat ellátásához az szükséges. Cégünk munkatársain felül küls? k?zrem?k?d?ket veszünk igénybe. ?k a saját adatvédelmi szabályzatuk alapján kezelik a személyes adatokat. A STEMO Marketing Kft. minden t?le telhet?t megtesznek annak érdekében, hogy a küls? szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelel?n kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen tájékoztatóban alább r?gzített célra használja fel.

 • A számviteli bizonylatokat cégünk a kiállítást k?vet?en átadja a k?nyvel?irodának,
 • A weboldalon megrendelt termékeket kiszállító futárcégnek pedig megadjuk a szállításhoz szükséges személye adatokat (név, cím, e-mail cím és telefonszám).
 • Hírlevelek esetén azok kiküldéséhez küls? szolgáltatót veszünk igénybe (Mailchimp INC. A hírlevél kiküldéséhez megadjuk az ?n által megadott nevet/becenevet és e-mail címet.
 • Cégünk m?k?dése során CRM rendszert használunk (Insightly Company), a CRM rendszerben pedig az ?n által megadott nevet, e-mail címet, telefonszámot, cégnevet, ügyfélazonosítót használjuk.
 • Szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan webanalitikai és hirdetéskiszolgáló üls? szolgáltatókkal m?k?dünk együtt. E küls? szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap r?gzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jel?l?), clicktag (egy adott hirdetésre t?rtént kattintást azonosító jel?l? mér?kód) vagy egyéb kattintásmér?k használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e küls? szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor t?r?lhet?k a felhasználó készülékér?l, a b?ngész?(k) megfelel? beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A küls? szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján t?rténhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmér?k visszautasítására nincs lehet?ség. E küls? szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az általunk igénybe vett szolgáltatók: a Google Analytics, a Google Adwords, a Facebook Business, a Google AdSence.
 • Amennyiben ?n bankkártyás fizetést választ a weboldalon t?rtén? vásárláskor, a fizetést küls? szolgáltatóként a PayPal és a Barion biztosítja.

Az általunk kezelt személyes adatokat – a fent megjel?lt k?zrem?k?d? szervezeteken túl – ?nem adjuk át harmadik személynek, kivéve, ha azt valamilyen jogszabály kifejezetten el? nem írja azt cégünk részére (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, k?zigazgatási hatóság, illetve jogszabály alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok k?zlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezel?t).

Vannak olyan küls? szolgáltatók, amelyekkel nem állunk szerz?déses jogviszonyban, azonban ett?l függetlenül is a weboldalhoz / szolgáltatásokhoz – akár a felhasználó k?zrem?k?dése (pl. egyéni fiókjának a szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül –hozzáférnek, és ez által a felhasználókról vagy a weboldalon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gy?jtenek, amelyekb?l esetenként – ?nállóan vagy más, e küls? szolgáltató által gy?jt?tt adatokkal ?sszekapcsolva – alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen küls? szolgáltatók lehetnek kül?n?sen, de nem kizárólagosan: FacebookIreland Inc.,Google LLC, Instagram LLC., Linkedin Co., Twitter International Company., Viber Media LLC, , YouTube LLC. E küls? szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

5.2 Adatbiztonsági intézkedések

A STEMO Marketing Kft. az ?n által megadott adatokat alvállalkozói szerverein, illetve azok tárhelyén tárolja. Cégünk megfelel? intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük t?bbek k?z?tt a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. így például a tárhelyein tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Cégünk naplózza, vagyis mindig ellen?rizhet?, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

Adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi rendeletben foglaltak szerint járunk el.

6. Az érintett természetes személyek jogai és jogérvényesítési lehet?ségei

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog

?n az 1. pontban megadott elérhet?ségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy tájékoztassuk:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeljük,
 • a STEMO Marketing Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A STEMO Marketing Kft. az ?n kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az ?n által megadott elérhet?ségre küld?tt levélben teljesíti.

6.2 A hozzáféréshez való jog

?n az 1. pontban megadott elérhet?ségeken kereszül, írásban kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy

 • milyen személyes adatát,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • mennyi ideig
 • kezeljük,
 • kik az adatkezés címzettjei, akik számára az adat továbbításra kerül,
 • ha nem ?n adta meg az adatokat, akkor milyen forrásból jutottunk hozzá,
 • mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt.

A fentieken felül ?n kérelmezheti, hogy adatait helyesbítsük, t?r?ljük, kezelésüket korlátozuk, illetve tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

A hozzáféréshez való jog keretében kérésére az általunk kezelt személyes adatainak másolatát rendelkezésére bocsátjuk (az els? példányt ingyenesen, a további másolatok esetén k?ltségeink megtérítését kérjük ?nt?l).

A STEMO Marketing Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és err?l az ?n által megadott elérhet?ségre küld?tt levélben értesíti.

6.3. A helyesbítéshez való jog

?n az 1. pontban megadott elérhet?ségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a STEMO Marketing Kft. módosítsa (helyesbítse vagy hiányos adat esetén egészítse ki) valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét).

A STEMO Marketing Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és err?l az ?n által megadott elérhet?ségre küld?tt levélben értesíti.

6.4 A t?rléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

?n az 1. pontban megadott elérhet?ségeken keresztül, írásban kérheti a Cégünkt?l a személyes adatainak a t?rlését. A t?rlési kérelmet STEMO Marketing Kft. abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály a személyes adatok további tárolására k?telezi.

Amennyiben azonban nincs ilyen k?telezettség, akkor a STEMO Marketing Kft. az ?n kérelmét haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és err?l az ?n által megadott elérhet?ségre küld?tt levélben értesíti.

A t?rléshez való jog gyakorlását jelenti, ha ?n visszavonja az adatkezelés alapját jelent? hozzájárulását, leiratkozik a hírlevélr?l, megszünteti felhasználói fiókját, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A t?rlési jogot ?n abban az esetben is gyakorolhatja, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely célból cégünk kezelte,
 • tiltakozik az adatkezlés ellen és nincs olyan els?bbséget élvez? ok, ami indokolná a további adatkezelést,
 • személyes adatait jogellenesen kezelnénk,
 • a személyes adatot a STEMO Marketing Kft.-re alkalmazandó uniós vagy hazai jogban el?írt k?telezettség teljesítéséhez t?r?lni kell,
 • személyes adatainak gy?jtésére az információs társadalommal ?sszefügg? szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.4 A korlátozáshoz való jog

?n az 1. pontban megadott elérhet?ségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a STEMO Marketing Kft. korlátozza. A Korlátozás addig tart, amíg az ?n által megjel?lt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Személyes adatok korlátozása esetén azokat csak tároljuk, más adatkezelési m?veletre nincs lehet?ségünk. Az adatkezelés korlátozását ?n akkor kérheti, ha

 • vitatva a személyes adatok pontosságát (a korlátozás id?tartama alatt lehet?ségünk van felülvizsgálni az adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes, de ?n ellenzi az adatok t?rlését,
 • már nincs szükségünk az ?n személyes adataira, de ?n jogi igényei el?terjesztéséhez, érvényesítéséthez vagy védelméhez kéri,
 • ?n tiltakozik az ellen, hogy a STEMO Marketing Kft. jogos érdeke alapján kezelje az adatokat (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a jogos érdek megállapítást nem nyer).

6.6 A tiltakozáshoz való jog

?n az 1. pontban megadott elérhet?ségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a STEMO Marketing Kft vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. k?telez? adatkezelés esetét.

Ha a STEMO Marketing Kft. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekr?l értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik k?telesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az adatkezelést t?rvény rendelte el, az adatkezel? a Felhasználó adatát nem t?r?lheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvev? részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az adatok t?rlésére az elévülési id? lejártát, számviteli bizonylat esetén 8 év elteltével kerül sor.

6.7. Hordozáshoz való jog

?n jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait tagolt, széles k?rben használt, számítógéppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat más adatkezel?nek továbbítsa.

6.8 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehet?ségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevétel, kérelem, panasz benyújtására az 1. pontban meghatározott e-mail címen, illetve postacímen biztosítunk lehet?séget. A STEMO Marketing Kft. adatkezelésével kapcsolatban az érintett természetes személyek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) hatósági eljárást kezdeményezhetnek (eln?k: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.), illetve bírósághoz fordulhatnak. Amennyiben az érintett személy bírósághoz fordul, d?nthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti t?rvényszék el?tt indítja meg.

7. Egyéb rendelkezések

Jelent tájékoztató megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Jelen tájékoztató 2018. május 24-t?l hatályos. Adatkezelési tájékoztatónk 2018. május 24-e el?tti állapotát ide kattintva érheti el.

a级片-免费毛片a-在线观看