Adatkezelési tájékoztató (2018. május 24-e el?tt hatályos állapot)

1. Adatkezel? megnevezése és elérhet?ségei

STEMO Marketing Kft.
weboldal: www.stemo-marketing.eu
e-mail cím: info@stemo-marketing.eu
telefonszám: +36 30 659 1841
székhely és postacím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 61. III. 3.

2. Bevezetés

Jelen tájékoztató a STEMO Marketing Kft. által nyújtott internet útján elérhet?, let?lthet? szolgáltatások, valamint k?zvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések (továbbiakban együttesen: Szolgáltatások) során felmerül? személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, illetve szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a STEMO Marketing Kft. jelen tájékoztató alkalmazását írja el?.

Az Adatkezelési Tájékoztató a STEMO Marketing Kft. által k?vetett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a STEMO Marketing Kft. által kezelt személyes adatok típusk?rét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehet?ségeit r?gzíti.
Az egyes Szolgáltatások igénybevétele során az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezeléshez minden egyes esetben egyedi hozzájárulást kérünk. Amennyiben az adott adatkezelési hozzájárulást ?n nem adja meg, az szolgáltatás igénybevétele, illetve a szolgáltatás részeként biztosított tartalom elérése megtagadható.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t?rvény értelmez? rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. Az adatkezelés alapelvei

3.1 A STEMO Marketing Kft. elk?telezett a Szolgáltatásait igénybe vev? felhasználók személyes adatainak védelme iránt, ezért a STEMO Marketing Kft. a kezelésében lév? személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelmemre vonatkozó nemzetk?zi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal ?sszhangban, a jelen tájékoztatónak megfelel?en kezeli, a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett.

3.2 A STEMO Marketing Kft. csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek, a cél elérésére alkalmasak, ezért weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink keretében jelen tájékoztató 4. pontjában részletezett személyes adatokat kezeljük.

3.3 A STEMO Marketing Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhet?vé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Ennek érdekében a STEMO Marketing Kft. a személyes adatokat az iparági gyakorlatoknak megfelel?en tárolja szerverein és tárhelyein, az illetéktelenek hozzáférésének megakadályozása érdekében t?bbsz?r?s autentikációs eljárásokat alkalmaz.

3.4 Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosítóját illetve hiányának indokát jelen tájékoztatóban illetve weboldalunkon feltüntetjük.
NAIH azonosító: NAIH-108861/2016.

4. Az adatkezelések célja, kezelt adatok k?re, adatkezelés jogalapja és id?tartama

4.1 ?KKV marketing hétr?l-hétre” hírlevél szolgáltatás

4.1.1 A kezelt adatok k?re és az adatkezelés célja (személyes adat / az adatkezelés célja)

 • Név / Becenév
  A kiküld?tt hírlevelek személyessé tételéhez szükséges.
 • E-mail cím
  Az a cím, amelyre hírlevelünket megküldjük, illetve amelyen keresztül tartjuk a kapcsolatot ?nnel.

4.1.2 Az adatkezelés jogalapja
A Szolgáltatásunkra regisztrált természetes személyek személyes adatainak kezelése az érintett természetes személy ?nkéntes hozzájárulásán alapul.

Az ?nkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelést az információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t?rvény 5. § (1) bekezdés a) pontja teszi számunkra lehet?vé.

4.1.3 Az adatkezelés id?tartama
A Szolgáltatásunkra regisztrált természetes személyek személyes adatait a hírlevél feliratkozás megszüntetését k?vet? év december 31-ig kezeljük. A hozzájárulás az info@stemo-marketing.eu e-mail címre küld?tt levelében, illetve a postacímünkre küld?tt levélben bármikor visszavonható. Ebben az esetben adatait 30 napon belül t?r?ljük.

4.2 Weboldalunk b?ngészéséhez kapcsolódó adatkezelés

4.2.1 A kezelt adatok k?re és az adatkezelés célja
Honlapunk megfelel? m?k?déséhez sütiknek – vagy az angol eredeti alapján cookie-knak – nevezett adatfájlokat kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

A sütik kis sz?vegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az ?n m?veleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a bet?méretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos t?bbi egyedi beállítást), így ?nnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat r?gzítenek.

További információk: http://www.ponsuko.com/sutik-cookie-k/

4.2.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal ?sszefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. t?rvény 13/A. § (3) bekezdése.

4.2.3 Az adatkezelés id?tartama
A honlap megtekintését?l számított 1 év.

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek k?re, adatbiztonsági intézkedések

5.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az ?n által megadott személyes adatokhoz a STEMO Marketing Kft. azon alkalmazottjai férhetnek hozzá, akik feladat ellátásához az szükséges. Az általunk kezelt személyes adatokat nem adjuk át harmadik személynek, kivéve, ha azt valamilyen jogszabály kifejezetten el? nem írja azt cégünk részére.

5.2 Adatbiztonsági intézkedések
A STEMO Marketing Kft. az ?n által megadott adatokat alvállalkozói szerverein, illetve azok tárhelyén tárolja. Cégünk megfelel? intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük t?bbek k?z?tt a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. így például a tárhelyein tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Cégünk naplózza, vagyis mindig ellen?rizhet?, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

6. Az érintett természetes személyek jogai és jogérvényesítési lehet?ségei

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog
?n az 1. pontban megadott elérhet?ségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy tájékoztassuk:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeljük,
 • a STEMO Marketing Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A STEMO Marketing Kft. az ?n kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az ?n által megadott elérhet?ségre küld?tt levélben teljesíti.

6.2 A helyesbítéshez való jog
?n az 1. pontban megadott elérhet?ségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a STEMO Marketing Kft. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét).

A STEMO Marketing Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és err?l az ?n által megadott elérhet?ségre küld?tt levélben értesíti.

6.3 A t?rléshez való jog
?n az 1. pontban megadott elérhet?ségeken keresztül, írásban kérheti a Cégünkt?l a személyes adatainak a t?rlését.
A t?rlési kérelmet STEMO Marketing Kft. abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály a személyes adatok további tárolására k?telezi.

Amennyiben azonban nincs ilyen k?telezettség, akkor a STEMO Marketing Kft. az ?n kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és err?l az ?n által megadott elérhet?ségre küld?tt levélben értesíti.

6.4 A zároláshoz való jog
?n az 1. pontban megadott elérhet?ségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a STEMO Marketing Kft. zárolja. A zárolás addig tart, amíg az ?n által megjel?lt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5 A tiltakozáshoz való jog
?n az 1. pontban megadott elérhet?ségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a STEMO Marketing Kft.-re vonatkozó jogi k?telezettség teljesítéséhez vagy az adatkezel?, adatátvev? vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. k?telez? adatkezelés esetét;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása k?zvetlen üzletszerzés, k?zvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára t?rténik; valamint
 3. t?rvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a STEMO Marketing Kft. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekr?l értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik k?telesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az adatkezelést t?rvény rendelte el, az adatkezel? a Felhasználó adatát nem t?r?lheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvev? részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

6.6 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehet?ségek
Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevétel, kérelem, panasz benyújtására az 1. pontban meghatározott e-mail címen, illetve postacímen biztosítunk lehet?séget. A STEMO Marketing Kft. adatkezelésével kapcsolatban az érintett természetes személyek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) hatósági eljárást kezdeményezhetnek (eln?k: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu), illetve bírósághoz fordulhatnak. Amennyiben az érintett személy bírósághoz fordul, d?nthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti t?rvényszék el?tt indítja meg.

a级片-免费毛片a-在线观看